Home
ภาพประทับใจ
วิทยากร
Public Training
Inhouse Training
Download
Webboard
Contact us

Inhouse Training

 หลักสูตรด้านการบริการ
 หลักสูตรด้านการขายและการตลาด
 หลักสูตรด้านการบริหาร
 หลักสูตรด้านการสื่อสาร
 หลักสูตรด้านหัวหน้างาน
 หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน
 หลักสูตรด้านการนำเสนอและ Train The Trainer
 หลักสูตรด้าน Creative Thinking
 หลักสูตร ด้านอุตสาหกรรม
 หลักสูตรด้าน IT
 หลักสูตรด้านการจัดซื้อ
 หลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคล
 หลักสูตรเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 หลักสูตรเกียวกับกฏหมายและแรงงาน

Public Training

 มกราคม 2560
 กุมภาพันธ์ 2560
 มีนาคม 2560
 เมษายน 2560
 พฤษภาคม 2559
 มิถุนายน 2559
 กรกฏาคม 2559
 สิงหาคม 2559
 กันยายน 2559
 ตุลาคม 2559
 พฤศจิกายน 2559
 ธันวาคม 2559
Custom Search
 
 

  enlightened Welcome to PP Training ศูนย์รวมความรู้ในสายงานด้านต่างๆ ถ่ายทอดนำเสนอโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เรามีเป้าหมายที่จะให้ ลูกค้าประทับใจในบริการ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในทุกๆขั้นตอนด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยหัวใจในการให้บริการของเรา...

    PP Training ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องความยืดหยุ่นในการปรับหลักสูตร หรือโปรแกรมให้เข้ากับองค์กร เพราะทุกองค์กรย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและประเภทของงานที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทกๆหลักสูตรสามารถตอบวัตถุประสงค์และตรงความต้องการขององค์กรท่าน พร้อมทั้งนำเสนอ อัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล ทำให้การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร คุ้มค่า และสร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรสูงสุด...

     PP Training ขอขอบคุณทุกๆองค์กร ที่เปิดโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่าน ขอบคุณจากใจครับ ทีมงาน PP Training 

  Public Training  แนะนำ
หลักสูตร สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Sales)
สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ต.ค.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Lantana Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
การจัดการในภาวะวิกฤตอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 24 ต.ค.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 31ตุลาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7Q Tools)
เข้าใจพื้นฐานแนวคิดในการแก้ปัญหาคุณภาพ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 31 ต.ค.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
“ทุกการเจรจา ย่อมเกิดจากเป้าหมายของตนเองเสมอ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 1 พ.ย.59 จากราคาปกติ 4,600 บาท
พิเศษสุด!!
Special Promotion รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร THE STRONG HR VER.1.0 (Competency Based) ปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร
การบริหารจัดการและพัฒนา(HRM+HRD)ทั้งระบบทั้งองค์กรที่จะขับเคลื่อนตอบรับทิศทางหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้อย่างแข็งแรง มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในที่สุด

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น
เพราะลายเซนเป็นการบ่งบอกถึงคำพูดที่อยู่ในใจ ถึงนิสัย พฤติกรรมที่แสดงออก รวมถึงระบบความคิด ความมีวิสัยทัศน์ของบุคคลนั้นได้เป็นอย่างดี

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การพัฒนา การบริหารงาน Logistics
การบริหารจัดการโลจิสติกส์มีความจำเป็นต่อหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคราชการและภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคบริการ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 5 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร
อบรม วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร บริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า (How to Service Success)
“จะมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด งานด้านบริการต้องเป็นเลิศ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Professional Trainer)
หลักสูตรแม่นยำ การสอนแยบยล ผลลัพธ์ยั่งยืน

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 16,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พากร อัตตนนท์
อบรม วันอังคารที่ 15-วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 18,000.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปุโปร่ง

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด (Conversation Skills)
ความสำเร็จของคนเรามักจะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ความชำนาญและบุคลิกภาพในการพูด การเจรจา การคบหาสมาคม การใช้วาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เสริมให้ก้าวหน้าเป็นที่รู้จักและยอมรับนับหน้าถือตา

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.สุชาติ ค้าทางชล
อบรม วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักการ การจัดการคลังสินค้าและสต๊อกสมัยใหม่
ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! Early Bird ชำระก่อนวันอบรม 7 วันเพียงท่านละ 3,300 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์
อบรม วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 3,700.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า (Communication & Negotiation)
“สื่อสารให้เข้าใจ เจรจาให้เข้าถึง”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 พ.ย.58 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติที่สามารถตอบโจทย์ของศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างเห็นผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ทีมงานอาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 (Marketing 4.0)
“ผสานการตลาดเชื่อมสังคมสร้างแบรนด์ที่มีจิตวิญญาณ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Positive Plus+ บวกความคิด พิชิตความสำเร็จ
การทำงานด้วย “ทัศนคติที่ดี” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ปัจจุบันทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะทางความคิดในเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หลักการนั้น ยังไม่สำคัญเท่าการปฏิบัติ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มกำไร (Cost Reduction)
การนำเครื่องมือ วิธีการจัดการ เทคโนโลยีและการปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับการลดต้นทุนให้กับบุคลากรในองค์กรจะช่วยลดการสูญเปล่าและการสูญเสียในกระบวนการได้มาก

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร The Powerful Coaching & Mentoring in Organization
หัวหน้างาน “ผู้นำระดับต้น” เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการคุมขุมกำลังขององค์กร เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารงาน บริหารลูกน้อง ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่และรากฐานขององค์กรโดยเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! Early Bird ชำระก่อนวันอบรม 7 วันเพียงท่านละ 3,300 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,800.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train The Trainer)
ในการอบรมครั้งนี้ จะได้เรียนรู้หลักการเป็นวิทยากร รวมทั้งเทคนิคที่หลากหลายและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนมืออาชีพ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! Early Bird ชำระก่อนวันอบรม 7 วันเพียงท่านละ 7,000 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์อิทธินันท์ สันทัศ
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 24-วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Amari Boulevard Bangkok Hotel
...
ราคา 7,600.-  
    
หลักสูตร ทักษะเชิงวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Analytical Skill for Problem Solving & Decision Making)
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการหาทางตัดสินใจบนหลักการ และข้อมูล การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและจะพบว่าการตัดสินใจ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร เจาะลึก ประเด็นภาษีด้านบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน
การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ เป็นวิธีการหนึ่งที่สถานประกอบการต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือลำดับต้นๆ ในการจูงใจและตอบแทนพนักงาน

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! Early Bird ชำระก่อนวันอบรม 7 วันเพียงท่านละ 3,300 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
อบรม วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 3,700.-  
    
หลักสูตร ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
“จะเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพได้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม The Emerrald Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint)
“เมื่อข้อร้องเรียนเป็นปัญหาที่หนักอก ก็สามารถเปลี่ยนให้เบาใจได้ด้วยการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management)
รับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 พ.ย.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ โรงแรม The Emerald Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Effectivel Presentation by Power Point
หลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ Power Point ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 ธ.ค.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ทีมงานอาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารงานให้ได้ประสิทธิผล (Communication Skills for Efficiency)
ปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 ธ.ค.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พากร อัตตนนท์
อบรม วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ
การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ เป็นแนวทางหรือวิธีการที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จและส่งผลให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในธุรกิจโดยรวมทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ธ.ค.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Technical Management of Key Customers)
“ลูกค้ารายที่สำคัญ ย่อมต้องมีความสำคัญมากกว่าเสมอ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ธ.ค.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์การทำงานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ธ.ค.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
อบรม วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Forms
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ Excel สำหรับสร้างฟอร์ม

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ธ.ค.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ทีมงานอาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองในการขาย (Sales Negotiation)
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาในการขาย ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ธ.ค.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Modern Leadership การเป็นผู้นำยุคใหม่
การทำงานด้วย “ทัศนคติที่ดี” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ปัจจุบันทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะทางความคิดในเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หลักการนั้น ยังไม่สำคัญเท่าการปฏิบัติ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 ธ.ค.59 จากราคาปกติ 9,200 บาท
พิเศษสุด!!
Special Promotion รับสิทธิ์ท่านละ 5,800 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันจันทร์ที่ 26-วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Hotel
...
ราคา 5,800.-  
    
หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 (Marketing 4.0)
“ผสานการตลาดเชื่อมสังคมสร้างแบรนด์ที่มีจิตวิญญาณ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 ธ.ค.59 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารงานให้ได้ประสิทธิผล (Communication Skills for Efficiency)
ปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พากร อัตตนนท์
อบรม วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด (Conversation Skills)
ความสำเร็จของคนเรามักจะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ความชำนาญและบุคลิกภาพในการพูด การเจรจา การคบหาสมาคม การใช้วาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เสริมให้ก้าวหน้าเป็นที่รู้จักและยอมรับนับหน้าถือตา

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.สุชาติ ค้าทางชล
อบรม วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
หลักสูตรนี้จึงเป็นการนำเอาหลักการ แนวคิด วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารความขัดแย้ง เพื่อปรับเปลี่ยนความขัดแย้งสู่การ “พัฒนาอย่างสร้างสรรค์”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม The Emerald Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management)
รับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การจัดซื้อเชิงรุก (Active Purchasing & Supply Management Strategy)
กําหนดกลยุทธ์ว่า การจัด ซื้อวัตถุดิบและสินค้าและการว่าจ้างบริการแต่ละชนิดนั้นควรเลือกใช้นักจัด ซื้อแบบไหนจึงจะเหมาะสม

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร
อบรม วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปุโปร่ง

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving and Decision Making)
หลักสูตรนี้จะเน้นการเพิ่มทักษะความชำนาญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ การกำหนดเกณฑ์คัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อนำไปปฏิบัติและการการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม The Emerald Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
“ทุกการเจรจา ย่อมเกิดจากเป้าหมายของตนเองเสมอ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม The Emerald Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร 6 Behavior for Service Excellence
“ความพึงพอใจของลูกค้า” ถือเป็นนิยามแห่งความสำเร็จในงานบริการ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร HR Report for Effective Management การจัดทำรายงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อประสิทธิภาพการบริหาร
เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่างๆ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
เทคนิคการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 ม.ค.60
พิเศษสุด!!
Special Promotion รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร ERP สำหรับบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 16,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร
อบรม วันเสาร์ที่ 28 มกราคม, 4 กุมภาพันธ์, 18 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 18,000.-  
    
หลักสูตร Basic Smart for HR
เรียนรู้ถึงการนำ Access มาช่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR) ในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารด้านบุคลากร การสร้างตารางวางแผนการทำงาน การคำนวณอายุงาน การคำนวณทางด้านเวลา เป็นต้น

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint)
“เมื่อข้อร้องเรียนเป็นปัญหาที่หนักอก ก็สามารถเปลี่ยนให้เบาใจได้ด้วยการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม The Emerald Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มกำไร (Cost Reduction for Success)
การนำเครื่องมือ วิธีการจัดการ เทคโนโลยีและการปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับการลดต้นทุนให้กับบุคลากรในองค์กรจะช่วยลดการสูญเปล่าและการสูญเสียในกระบวนการได้มาก

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 24 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
อบรม วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย (Positive Attitude with Sales)
“แค่มีทัศนคติเชิงบวก งานขายก็เป็นเรื่อง ชิลๆ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 24 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management Effectively)
“บริหารความขัดแย้งให้เป็นผลของความสำเร็จที่องค์กรปรารถนา”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม The Emerald Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Effective Presentation by Power Point
หลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร Modern Leadership การเป็นผู้นำยุคใหม่
การทำงานด้วย “ทัศนคติที่ดี” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ปัจจุบันทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะทางความคิดในเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หลักการนั้น ยังไม่สำคัญเท่าการปฏิบัติ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร ทักษะเชิงวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Analytical Skill for Problem Solving & Decision Making)
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการหาทางตัดสินใจบนหลักการ และข้อมูล การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและจะพบว่าการตัดสินใจ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Forms
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ Excel สำหรับสร้างฟอร์ม

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Professional Trainer)
หลักสูตรแม่นยำ การสอนแยบยล ผลลัพธ์ยั่งยืน

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 16,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พากร อัตตนนท์
อบรม วันจันทร์ที่ 20-วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 18,000.-  
    
หลักสูตร Positive Plus+ บวกความคิด พิชิตความสำเร็จ
การทำงานด้วย “ทัศนคติที่ดี” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ปัจจุบันทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะทางความคิดในเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หลักการนั้น ยังไม่สำคัญเท่าการปฏิบัติ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 (Marketing 4.0)
“ผสานการตลาดเชื่อมสังคมสร้างแบรนด์ที่มีจิตวิญญาณ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม The Emerald Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project Management)
การบริหารโครงการเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักคือ เวลา, ต้นทุนหรืองบประมาณและขอบเขตของเป้าหมาย ให้ได้อย่างมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 7,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 23-วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 9,000.-  
    
หลักสูตร The Behavior of Service Excellence
ใช้กระบวนการทางจิตวิทยา “การปลูกจิตใต้สำนึก” เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ให้บริการมาสู่การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศและยั่งยืนต่อไป

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
อบรม วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Excellence บริการเหนือความเป็นเลิศ
ครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการเราอีก และที่สำคัญบอกต่อความประทับใจให้กับลูกค้าในอนาคตด้วยเคล็ดลับของ “การบริการให้เป็นตำนาน” (Legendary Service)

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พากร อัตตนนท์
อบรม วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Personal Branding การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำอย่างมืออาชีพ
การพัฒนาบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ฝึกฝนโดย “บุคลิกภาพในส่วนไหนบ้างที่ควรพัฒนา”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร หลักการบริหารและการบังคับบัญชา (Management Principles Mastery)
เป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงานและการบังคับบัญชา พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
“จะเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพได้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Creative Thinking for Success การคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาหลักการต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการเพิ่มมูลค่าในการทำงานและเพื่อการเสริมสร้างแนวคิด แนวทางการทำงานและการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปุโปร่ง

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร Competency Based Model Management (CBM) วิเคาะห์เจาะลึกการวางระบบ Competency Based Model
เพิ่มศักยภาพในด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน (How to Investigation Techniques)
บรรลุเป้าหมายในการสื่อสารและการสอบสวน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
อบรม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาอย่างมืออาชีพ (Professional Communication & Negotiation)
“สื่อสารให้เข้าใจ เจรจาให้เข้าถึง”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์การทำงานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
อบรม วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    

more >> 


  บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด 79/23 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร: 02-925-0464, 097-923-6177  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online