Home
ภาพประทับใจ
วิทยากร
Public Training
Inhouse Training
Download
Webboard
Contact us

Inhouse Training

 หลักสูตรด้านการบริการ
 หลักสูตรด้านการขายและการตลาด
 หลักสูตรด้านการบริหาร
 หลักสูตรด้านหัวหน้างาน
 หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน
 หลักสูตรด้านการสื่อสาร
 หลักสูตรด้านการนำเสนอ
 หลักสูตรด้าน Trainer
 หลักสูตรด้าน Creative Thinking
 หลักสูตรด้าน IT
 หลักสูตรด้านการจัดซื้อ
 หลักสูตรเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 หลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคล
 หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม
 หลักสูตรด้าน Logistics
 หลักสูตรอื่นๆ

Public Training

 มกราคม 2560
 กุมภาพันธ์ 2560
 มีนาคม 2560
 เมษายน 2560
 พฤษภาคม
 มิถุนายน
 กรกฏาคม
 สิงหาคม
 กันยายน
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม
Custom Search
 
 

  enlightened Welcome to PP Training ศูนย์รวมความรู้ในสายงานด้านต่างๆ ถ่ายทอดนำเสนอโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เรามีเป้าหมายที่จะให้ ลูกค้าประทับใจในบริการ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในทุกๆขั้นตอนด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยหัวใจในการให้บริการของเรา...

    PP Training ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องความยืดหยุ่นในการปรับหลักสูตร หรือโปรแกรมให้เข้ากับองค์กร เพราะทุกองค์กรย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและประเภทของงานที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทกๆหลักสูตรสามารถตอบวัตถุประสงค์และตรงความต้องการขององค์กรท่าน พร้อมทั้งนำเสนอ อัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล ทำให้การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร คุ้มค่า และสร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรสูงสุด...

     PP Training ขอขอบคุณทุกๆองค์กร ที่เปิดโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่าน ขอบคุณจากใจครับ ทีมงาน PP Training 

  Public Training  แนะนำ
หลักสูตร Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques
เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 30 ม.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร การวิเคราะห์และคำนวณราคาขาย Price Structure การแข่งขัน...โอกาสขาย
เรียนรู้แนวทาง โครงสร้างราคาสินค้า

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 1 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
อบรม วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Gold Orchid Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร Lean for Service ลีนสำหรับธุรกิจภาคบริการ
การนำเอาระบบ Lean เข้ามาใช้ในธุรกิจการบริการ ซึ่งช่วยกำจัดความสูญเปล่าต่างๆ ภายในกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนการดำเนินงาน

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management Effectively)
“บริหารความขัดแย้งให้เป็นผลของความสำเร็จที่องค์กรปรารถนา”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Cost Reduction Activity)
หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกและการใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อบรม วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Personal Branding การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำอย่างมืออาชีพ
บุคลิกภาพที่ดีเป็นพลังที่จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 9 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management)
รับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร ภาวะผู้นำสู่การพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร (Professional Supervisory Skill)
การสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่ดีโดยมีภาวะความเป็นผู้นำจึงถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างให้องค์กรเกิดการพัฒนาและส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม
อบรม วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
เทคนิคการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Forms
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ Excel สำหรับสร้างฟอร์ม

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร Positive Plus+ บวกความคิด พิชิตความสำเร็จ
การทำงานด้วย “ทัศนคติที่ดี” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ปัจจุบันทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะทางความคิดในเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หลักการนั้น ยังไม่สำคัญเท่าการปฏิบัติ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 (Marketing 4.0)
“ผสานการตลาดเชื่อมสังคมสร้างแบรนด์ที่มีจิตวิญญาณ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ก.พ.60
พิเศษสุด!!
Special Promotion รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาอย่างมืออาชีพ (Professional Communication & Negotiation)
“สื่อสารให้เข้าใจ เจรจาให้เข้าถึง”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล (Effective Problem Solving and Decision Making)
หลักสูตรนี้จะเน้นการเพิ่มทักษะความชำนาญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ การกำหนดเกณฑ์คัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อนำไปปฏิบัติและการการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร THE STRONG HR VER.1.0 (Competency Based) ปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร
จะทำอย่างไรให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่ดูแล รักษาและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นคำถามที่ต้องการหาคำตอบจากทุกองค์กรที่เน้นและได้เห็นความสำคัญของการดูแล รักษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
“ทุกการเจรจา ย่อมเกิดจากเป้าหมายของตนเองเสมอ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time : JIT)
เป็นแนวคิดหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตที่แพร่หลายอย่างยิ่งของระบบการจัดการการผลิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งถูกขยายความเป็นระบบ Lean Manufacturing

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 27 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
อบรม วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Palazzo Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Thailand 4.0 เจาะช่องทางขยายตลาด ปฏิวัติการค้า
ทำให้ผู้ประกอบการซึ่งอยู่รอยต่อระหว่างยุคเดิม กับยุค 4.0 สามารถเข้าใจโอกาสและวิกฤต เพื่อปฏิวัติการค้า หาช่องทางรักษาตลาดและเพิ่มช่องทางการขาย

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 3 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
อบรม วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Palazzo Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย Poka Yoke (Zero-Defect by Poka Yake)
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิตด้วย หลักการของระบบป้องกันความผิดพลาดหรือ Poka Yoke

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 6 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อบรม วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Palazzo Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Service Beyond Excellence บริการเหนือความเป็นเลิศ
ครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการเราอีก และที่สำคัญบอกต่อความประทับใจให้กับลูกค้าในอนาคตด้วยเคล็ดลับของ “การบริการให้เป็นตำนาน” (Legendary Service)

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 7 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พากร อัตตนนท์
อบรม วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
เพิ่มทักษะการสอนงานให้มีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 27 ก.พ.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
อบรม วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Palazzo Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Personal Branding การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำอย่างมืออาชีพ
การพัฒนาบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ฝึกฝนโดย “บุคลิกภาพในส่วนไหนบ้างที่ควรพัฒนา”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 8 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร หลักการบริหารและการบังคับบัญชา (Management Principles Mastery)
เป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงานและการบังคับบัญชา พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร การจัดซื้อเชิงรุก (Active Purchasing & Supply Management Strategy)
กําหนดกลยุทธ์ว่า การจัด ซื้อวัตถุดิบและสินค้าและการว่าจ้างบริการแต่ละชนิดนั้นควรเลือกใช้นักจัด ซื้อแบบไหนจึงจะเหมาะสม

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร
อบรม วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
“จะเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพได้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม The Emerald Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Creative Thinking for Success การคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาหลักการต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการเพิ่มมูลค่าในการทำงานและเพื่อการเสริมสร้างแนวคิด แนวทางการทำงานและการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
อบรม วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปุโปร่ง

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
เทคนิคการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน (How to Investigation Techniques)
บรรลุเป้าหมายในการสื่อสารและการสอบสวน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
อบรม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Branding & Marketing 4.0 ก่อร่าง สร้างการขายฉบับ Go Inter
ประยุกต์ใช้การตลาด 4.0 เพื่อสร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 มี.ค.60
พิเศษสุด!!
Special Promotion รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
อบรม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 2,900.-  
    
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรด้วย Hou-Ren-Sou
โฮเร็นโซ (HOU-REN-SOU) ถือเป็นหลักการทำงานหรือเครื่องมือที่สำคัญในการใช้เชื่อมโยงแต่ละส่วนขององค์กรให้สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างมีประสิทธิผล และถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักในการทำงานร่วมกันกับคนญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม
อบรม วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Palazzo Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Analytical Solving Problem and The Making Decision
“ปรับแนวคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหา แล้วคุณจะพบว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม The Palazzo Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์การทำงานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
อบรม วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
“ทุกการเจรจา ย่อมเกิดจากเป้าหมายของตนเองเสมอ”

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Excel Advanced for Special Forms
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ Excel สำหรับสร้างฟอร์ม

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 27 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ทีมงานอาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น
เป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงานและการบังคับบัญชา พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 27 มี.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อบรม วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม The Palazzo Hotel
...
ราคา 4,600.-  
    
หลักสูตร Root Cause Analysis (RCA) การวิเคราะห์หาสาเหตุ
สืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง(สาเหตุรากเหง้า) ขุดค้นหาปัญหาซ่อนเร้น และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ หรือการควบคุมคุณภาพ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 28 เม.ย.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
อบรม วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    
หลักสูตร Effective Presentation by Power Point
หลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 เม.ย.60รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน
พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,600 บาท เท่านั้น..


วิทยากร ทีมงานอาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
อบรม วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560
สถานที่ โรงแรม Hip Bangkok Hotel
...
ราคา 4,000.-  
    

more >> 


  บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด 79/23 ม.10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร: 02-030-2410, 097-923-6177  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online