Home
วิทยากร
Public Training
Inhouse Training
ผลงานของเรา
Contact us

Inhouse Training

 หลักสูตรด้านการบริการ
 หลักสูตรด้านการขายและการตลาด
 หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเอง ทีมงานและหัวหน้างาน
 หลักสูตรด้านกลยุทธ์และการบริหาร
 หลักสูตรด้านการสื่อสาร
 หลักสูตรด้านความคิด
 หลักสูตรด้านพัฒนาบุคลิกภาพ
 หลักสูตรด้าน Train the Trainer และการนำเสนอ
 หลักสูตรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรด้าน IT
 หลักสูตรเกี่ยวกับจัดซื้อ, การเงินและบัญชี
 หลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคลและเลขานุการ
 หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม
 หลักสูตรด้านกฎหมาย
  -  หลักสูตร ข้อกฏหมายและขั้นตอนการยื่นขออนุมัติก่อสร้างและเริ่มต้นผลิตสำหรับโรงงานใหม่

Public Training

 มกราคม 2563
 กุมภาพันธ์ 2563
 มีนาคม 2563
 เมษายน 2563
 พฤษภาคม 2563
 มิถุนายน 2563
 กรกฏาคม 2563
 สิงหาคม 2563
 กันยายน 2563
 ตุลาคม 2563
 พฤศจิกายน 2563
 ธันวาคม 2563
Custom Search
 
 
  Inhouse Training
   Inhouse Training : หลักสูตรด้านกฎหมาย
หลักสูตร ข้อกฏหมายและขั้นตอนการยื่นขออนุมัติก่อสร้างและเริ่มต้นผลิตสำหรับโรงงานใหม่
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม ...
  

    จำนวนหน้า : [1]  


  บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด 119/114 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร: 02-102-1463, 097-923-6177  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online