Home
วิทยากร
Public Training
Inhouse Training
ผลงานของเรา
Contact us

Inhouse Training

 หลักสูตรด้านการบริการ
 หลักสูตรด้านการขายและการตลาด
 หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเอง ทีมงานและหัวหน้างาน
 หลักสูตรด้านกลยุทธ์และการบริหาร
 หลักสูตรด้านการสื่อสาร
 หลักสูตรด้านความคิด
 หลักสูตรด้านพัฒนาบุคลิกภาพ
 หลักสูตรด้าน Train the Trainer และการนำเสนอ
 หลักสูตรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรด้าน IT
 หลักสูตรเกี่ยวกับจัดซื้อ, การเงินและบัญชี
 หลักสูตรด้านทรัพยากรบุคคลและเลขานุการ
 หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม
  -  หลักสูตร การลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Continues Cost Reduction by Kaizen)
  -  หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม QCC ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  -  หลักสูตร Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Productivity and Improvement by Kaizen)
  -  หลักสูตร 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต (5S for Productivity Improvement)
  -  หลักสูตร การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
  -  หลักสูตร Visual Control เพื่อการเพิ่มผลผลิต
  -  หลักสูตร Lean @ Supply Chain
  -  หลักสูตร การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มกำไร (Cost Reduction for Success)
  -  หลักสูตร Cost of Quality ต้นทุนคุณภาพ (ลดต้นทุนไม่ลดคุณภาพ)
  -  หลักสูตร 5ส. สำนักงานเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (5S.-Office for Productivity)
  -  หลักสูตร เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด 2 วัน (7QC Tools)
  -  หลักสูตร เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
  -  หลักสูตร จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)
  -  หลักสูตร KAIZEN Strategy to Continue and Successful
  -  หลักสูตร การจัดการคลังและศูนย์กระจายสินค้า-ปฏิบัติการและบริหารจัดการ
  -  หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพด้วยหลัก 8D Report & Why Why Analysis
  -  หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
  -  หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ Failure Mode and Effects Analysis)(FMEA 4th Edition)
  -  หลักสูตร การวิเคราะห์ Makigami (Makigami Analysis - Roll Paper Analysis)
  -  หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ
  -  หลักสูตร การลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste)
  -  หลักสูตร เทคนิคการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าภายในกระบวนการทำงาน 7 ประการ
  -  หลักสูตร เทคนิคการถ่ายทอดหน้าที่ทางด้านคุณภาพสู่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Quality Function Deployment)
  -  หลักสูตร แนวคิดการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน (Productivity Mindset for Sustainability)
  -  หลักสูตร ระบบการผลิตแบบ Lean สำหรับอุตสาหกรรม (2 วัน)
  -  หลักสูตร เส้นทางสู่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)
  -  หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ (Kaizen for Successful Organizations)
  -  หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร (Kaizen for Productivity Improvement)
  -  หลักสูตร การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
  -  หลักสูตร การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time - JIT)
  -  หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (2 วัน)
  -  หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยใช้กิจกรรมไคเซ็น 2 วัน (Productivity Improvement by Kaizen)
  -  หลักสูตร การบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน (Cost Reduction for Process Improvement)
  -  หลักสูตร การบริหารต้นทุนแบบต่ำเพื่อการเพิ่มผลประกอบการ (Low Cost Management)
  -  หลักสูตร KAIZEN เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ (Kaizen Professional Facilitator)
  -  หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย Poka Yoke
  -  หลักสูตร จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด
  -  หลักสูตร การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
  -  หลักสูตร Root Cause Analysis (RCA) การวิเคราะห์หาสาเหตุ

Public Training

 มกราคม 2565
 กุมภาพันธ์ 2565
 มีนาคม 2565
 เมษายน 2565
 พฤษภาคม 2565
 มิถุนายน 2565
 กรกฏาคม 2565
 สิงหาคม 2565
 กันยายน 2565
 ตุลาคม 2565
 พฤศจิกายน 2565
 ธันวาคม 2564
Custom Search
 
 
  Inhouse Training
   Inhouse Training : หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม
หลักสูตร การลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Continues Cost Reduction by Kaizen)
อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม ...
  
หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม QCC ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม ...
  
หลักสูตร Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Productivity and Improvement by Kaizen)
อาจารย์ไมตรี บุญชันธ์ ...
  
หลักสูตร 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต (5S for Productivity Improvement)
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ ...
  
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม ...
  
หลักสูตร Visual Control เพื่อการเพิ่มผลผลิต
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร Lean @ Supply Chain
อาจารย์ราชัน ชัยวัฒนานนท์ ...
  
หลักสูตร การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มกำไร (Cost Reduction for Success)
อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ...
  
หลักสูตร Cost of Quality ต้นทุนคุณภาพ (ลดต้นทุนไม่ลดคุณภาพ)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร 5ส. สำนักงานเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (5S.-Office for Productivity)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด 2 วัน (7QC Tools)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ ...
  
หลักสูตร KAIZEN Strategy to Continue and Successful
อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม ...
  
หลักสูตร การจัดการคลังและศูนย์กระจายสินค้า-ปฏิบัติการและบริหารจัดการ
อาจารย์ราชัน ชัยวัฒนานนท์ ...
  
หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพด้วยหลัก 8D Report & Why Why Analysis
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม ...
  
หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม ...
  
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ Failure Mode and Effects Analysis)(FMEA 4th Edition)
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม ...
  
หลักสูตร การวิเคราะห์ Makigami (Makigami Analysis - Roll Paper Analysis)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร การลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste)
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม ...
  
หลักสูตร เทคนิคการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าภายในกระบวนการทำงาน 7 ประการ
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร เทคนิคการถ่ายทอดหน้าที่ทางด้านคุณภาพสู่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Quality Function Deployment)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร แนวคิดการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน (Productivity Mindset for Sustainability)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร ระบบการผลิตแบบ Lean สำหรับอุตสาหกรรม (2 วัน)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร เส้นทางสู่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ (Kaizen for Successful Organizations)
อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม ...
  
หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร (Kaizen for Productivity Improvement)
อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม ...
  
หลักสูตร การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time - JIT)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (2 วัน)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน ...
  
หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยใช้กิจกรรมไคเซ็น 2 วัน (Productivity Improvement by Kaizen)
อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม ...
  
หลักสูตร การบริหารและปรับปรุงกระบวนการด้วยการลดต้นทุน (Cost Reduction for Process Improvement)
อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม ...
  
หลักสูตร การบริหารต้นทุนแบบต่ำเพื่อการเพิ่มผลประกอบการ (Low Cost Management)
อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม ...
  
หลักสูตร KAIZEN เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ (Kaizen Professional Facilitator)
อาจารย์วิเชษฐ เย็นกลม ...
  
หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย Poka Yoke
อาจารย์ไมตรี บุญชันธ์ ...
  
หลักสูตร จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด
อาจารย์ไมตรี บุญชันธ์ ...
  
หลักสูตร การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ...
  
หลักสูตร Root Cause Analysis (RCA) การวิเคราะห์หาสาเหตุ
อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ...
  

    จำนวนหน้า : [1]  


  บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด 119/114 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร: 02-102-1463, 097-923-6177  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online